Giải Toán lớp 2 trang 62, 63 SGK Chân trời sáng tạo: 12 trừ đi một số

Giải bài 12 trừ đi một số trang 62, 63 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 63 Toán 2 tập 1

Tính:

a ) 12 – 2 – 1 b ) 12 – 2 – 4
c ) 12 – 2 – 6 d ) 12 – 2 – 7

Thực hiện những phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải .

a ) 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9 .
b ) 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6 .
c ) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4 .
d ) 12 – 2 – 7 = 10 – 7 = 3 .

Bài 2 trang 63 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm .
12 – 3 12 – 4 12 – 6
12 – 9 12 – 8 12 – 7

Tách số hạng thứ hai ( 3 ; 4 ; 5 ; … ) thành tổng của 2 và 1 số .
Ta trừ để được 10 ( lấy 12 trừ đi 2 bằng 10 ) rồi trừ với số còn lại .

• 12 – 3
3 = 2 + 1
12 – 2 = 10
10 – 1 = 9
Vậy : 12 – 3 = 9 .
• 12 – 4
4 = 2 + 2
12 – 2 = 10
10 – 2 = 8
Vậy : 12 – 4 = 8 .

• 12 – 6

6 = 2 + 4
12 – 2 = 10
10 – 4 = 6
Vậy : 12 – 6 = 6 .

• 12 – 9
9 = 2 + 7
12 – 2 = 10
10 – 7 = 3
Vậy : 12 – 9 = 3 .
• 12 – 8
8 = 2 + 6
12 – 2 = 10
10 – 6 = 4
Vậy : 12 – 8 = 4 .
• 12 – 7
7 = 2 + 5
12 – 2 = 10
10 – 5 = 5
Vậy : 12 – 7 = 5 .

Vậy ta có hiệu quả như sau :
12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 12 – 6 = 6
12 – 9 = 3 12 – 8 = 4 12 – 7 = 5

Giải Bài 3 bài 63 SGK Toán lớp 2 

Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm .

Quan sát tranh vẽ ta thấy có tổng thể 12 con mèo, trong đó có 3 con mèo đi ra ngoài. Từ đó ta viết được phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm .

Quan sát tranh vẽ ta thấy có tất cả 12 con mèo, trong đó có 3 con mèo đi ra ngoài.

Vậy ta có phép tính như sau :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *